Privacyverklaring

Wat doet het Zorg en Zekerheid Circuit met uw gegevens?

Hierbij treft u onze privacyverklaring volgens de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Je krijgt inzicht in wat wij doen met je gegevens en hoe wij dat doen.
Mocht je nog aanvullende vragen hebben hierover neem dan contact met ons op.

Het Zorg en Zekerheid Circuit

Stichting Regionaal Wedstrijd Circuit van Atletiekverenigingen is de statutaire naam van het Zorg en Zekerheid Circuit, gevestigd aan Klerkenhof 4, 2353 WC Leiderdorp en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.zorgenzekerheidcircuit.nl

E-Mail: voorzitter@zorgenzekerheidcircuit.nl

Voor welk doel gebruiken wij uw gegevens.

Jouw gegevens gebruiken wij voor de verwerking van de uitslagen van de lopen, het opstellen van klassementen, de verslaggeving van de lopen, het toesturen van informatie over onze lopen, de uitslagen en belangrijke mededelingen, zoals bijvoorbeeld een afgelasting van een van onze lopen. Het betreft hier de lopen die onder het Zorg en Zekerheid Circuit vallen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Regionaal Wedstrijd Circuit van Atletiekverenigingen verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt door het invullen van een inschrijvingsformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer.
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • De atletiekvereniging die u wilt vertegenwoordigen.
 • Het bedrijf / organisatie die u wilt vertegenwoordigen bij deelname aan een businessloop

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Regionaal Wedstrijd Circuit van Atletiekverenigingen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van lopers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een loper die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via voorzitter@zorgenzekerheidcircuit.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Regionaal Wedstrijd Circuit van Atletiekverenigingen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw online betaling via Ideal.
 • Verzenden van informatie met betrekking tot het uitvoeren van ons doel – het organiseren van lopen – middels een nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om evenementen voor het Zorg en Zekerheid circuit uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze evenementen.
 • Het opstellen van klassementen voor het Zorg en Zekerheid circuit.
 • Het registreren van een start en de bijhorende starttijd bij een van de lopen die onderdeel zijn van het Zorg en Zekerheid circuit.
 • Het registreren van een finish en de bijhorende finishtijd bij een van de lopen die onderdeel zijn van het Zorg en Zekerheid circuit.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Regionaal Wedstrijd Circuit van Atletiekverenigingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van Stichting Regionaal Wedstrijd Circuit van Atletiekverenigingen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Deelnemers aan een van de lopen van Stichting Regionaal Wedstrijd Circuit krijgen een eigen ID-nummer, waardoor het gemakkelijker wordt om in te schrijven en uw persoonlijke historie op de website op te zoeken. Uw gegevens blijven daarom bewaard. Als u dat niet wilt kunt u aangeven om uw gegevens te verwijderen, waardoor uw historisch overzicht en het gebruik van uw ID-nummer komt te vervallen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Regionaal Wedstrijd Circuit van Atletiekverenigingen verstrekt uitsluitend jouw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken samen met Dockhorn Software, gevestigd te Souburghlaan 18, 2741 EL Waddinxveen Daarmee hebben wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Regionaal Wedstrijd Circuit van Atletiekverenigingen heeft als website www.zorgenzekerheidcircuit.nl. Deze site gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Regionaal Wedstrijd Circuit van Atletiekverenigingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar voorzitter@zorgenzekerheidcircuit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Regionaal Wedstrijd Circuit van Atletiekverenigingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Regionaal Wedstrijd Circuit van Atletiekverenigingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met voorzitter@zorgenzekerheidcircuit.nl 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt.

 

Zorg en Zekerheid Circuit streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid voor schade voortkomend en/of voortvloeiend uit onjuistheden en onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt


© 2022 Website bouw en techniek: Frank van der Valk, Kurt Dockhorn